משלוחים מהירים לכל הארץ🍭 איסוף עצמי מת״א🍭 wolt ת״א והסביבה
2021-02-08T13:42:03+02:00

תקנון מבצע הפרסים הגדול של ישראל בידור

שעורכת ש.ד. סער בידור ישראלי בע"מ ("התקנון")

1.       כללי הגדרות ופרשנות

1.1               בעצם רכישת מארז מהמארזים, מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

1.2               בהשתתפות במבצע הפרסים מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון זה, וכן פוטר את עורכת המבצע מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם מבצע הפרסים, בלא יוצא מהכלל.

1.3               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר מבצע הפרסים תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

1.4               השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד והוראות תקנון זה מיועדות לנשים וגברים כאחד.

1.5               מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

1.5.1                       "עורכת המבצע" – ש.ד.סער בידור ישראלי בע"מ ח.פ. 515976256

1.5.2                       "מבצע הפרסים" – מבצע הפרסים שתערוך עורכת המבצע בתקופת המבצע ואשר תקנון זה חל עליו.

1.5.3                       "הפרסים" – כמפורט בנספח א' המצורף לתקנון ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. הזוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחלים בגין קבלת הפרסים, ככל שחלים כאלה. למען הסר ספק, יובהר כי הפרסים אשר יינתנו במסגרת מבצע הפרסים אינם ניתנים להמרה לפרס אחר ו/או מזומן ו/או לכל אמצעי תשלום אחר שווה כסף.

1.5.4                       "משתתף/ים" –העומד/ים בתנאי ההשתתפות למבצע הפרסים כאמור בסעיף __ לתקנון, והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה או שככל שגילו קטן מ- 18, שהוריו נתנו הסכמתם להשתתפותו במבצע הפרסים ולרכישת המארז.

1.5.5                       "מארזים" – 5000 מארזי ממתקים של חברת סוויטוויט בע"מ, שיועמדו למכירה באתר חברת סוויטוויט ובחנויות נבחרות.

2.       מבצע הפרסים

2.1.    מבצע הפרסים יצא לדרך ביום ____ לפברואר 2021 ועד למכירת אחרון המארזים (להלן: "תקופת המבצע").

2.2.    עורכת המבצע תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך מבצע הפרסים, להוסיף פרסים, ולשנות פרסים והוראות תקנון זה, הכול על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.       התנאים להשתתפות במבצע הפרסים

3.1.    במבצע הפרסים יהיה זכאי להשתתף כל מי שרכש מארז מהמארזים ובלבד שלא ישתתפו במבצע הפרסים, עורכת המבצע, חברת סוויטוויט בע"מ, מנהליהם, עובדיהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

3.2.    הסכמתם בכתב של המשתתף ושני הוריו (או לחילופין אפוטרופוסים עפ"י דין) ("ההורים") לתנאי תקנון זה מהווה תנאי מתלה להשתתפות קטין במבצע הפרסים.

4.       מבצע הפרסים, אופן ביצועו ושינויים בו

4.1.    לרגל פתיחת המכירה של סוויטבוקס המיליון תחלק עורכת המבצע פרסים לרוכשי המארזים.

4.2.    ב-100 מהמארזים (סוויטבוקסים) יהיה שוקולד זהב  של עורכת המבצע שמאחוריו מסתתר פרס מהפרסים המפורטים בנספח א' לתקנון זה.

4.3.    עורכת המבצע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את מבצע הפרסים, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו לדעתה גורמים משבשים ו/או מונעים את המהלך התקין של מבצע הפרסים.

4.4.    עורכת המבצע שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטל את מבצע הפרסים, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה

4.5.    ההודעה על הפסקת מבצע הפרסים, תפורסם בערוץ היוטיוב ובעמוד האינסטגרם של עורכת המבצע .

4.6.    עורכת המבצע תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא (לרבות מבלי להגביל, במדיות החברתיות השונות) שמות הזוכים בפרסים כולם ו/או חלקם וכן תמונותיהם  על פי שיקול דעתה הבלעדי ובעצם השתתפות במבצע תחשב הסכמת המשתתף לפרסום פרטיו והמשתתף מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך .

5.       מימוש הפרס

5.1.    הפרסים הינם אישיים, ואינם ניתנים להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

6.       אחריות

6.1.    עם השתתפותם במבצע הפרסים, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה נגד עורכת המבצע בכל הקשור לקיום מבצע הפרסים ו/או התקנון ו/או מדיניות הפרטיות. כמו כן המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו להם עקב כך.

6.2.    עורכת המבצע אינה אחראית כלפי המשתתפים לאיכות ו/או לטיבו של הפרס שיסופק להם ו/או לתנאים בהם יסופק ו/או לכל פגם ו/או ליקוי שיתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו. המשתתף פוטר את עורכת המבצע ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או
אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל
שיתגלה.

6.3.    מימוש הפרסים הינו בהתאם למדיניות בית העסק בו עתיד להיות ממומש הפרס, כפי שתהיה מעת לעת, ואין ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כנגד עורכת המבצע ו/או בית העסק בו עתיד להיות ממומש הפרס, לרבות לא בקשר עם תנאי אספקתו, איכותו ו/או טיבו של הפרס.

6.4.    השימוש בפרסים הינו באחריותו הבלעדית של המשתתף ועורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בקשר לפרס, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה שיקבל אותו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת המבצע בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרם להו  במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס.

6.5.    עורכת המבצע לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס בגין סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין במשתתף. האחריות על מימוש הפרס הינה על המשתתף בלבד.

6.6.     מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת המבצע תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה.

6.7.     ההשתתפות במבצע נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת המבצע ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו במבצע. ככל שעל אף האמור, עורכת המבצע או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה

6.8.      ויתר המשתתף על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת המבצע ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה המשתתף זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת המבצע ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.

7.       כוח עליון

7.1.     כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע מחמת כח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בכל סעד ו/או זכות.

 


 

 

נספח א'

הפרסים

 

1.       5 פרסים של קבלת עוקב מישראל בידור

2.       5 פרסים של העלאת סטורי לאינסטגרם של ישראל בידור

3.       3 שוברי מתנה על סך 500 ₪ לעדיקה

4.       3 שוברי מתנה על סך של 500 ₪ לטרמינל X

5.       2 עוגות של אור שפיץ

6.       מארז אינסטבלוק לבחירתך

7.       הצטרפות לכתבת שטח בישראל בידור

8.       5 פרסים של סיור VIP  במשרדי ישראל בידור

9.       שייט זוגי במרינה בהרצליה

10.   10 כיסויי טלפון בהתאמה אישית של DUNIZ

11.   תכשיט מתנה מבית התכשיטים של אן זיוי - פנטזי

12.   אייפון 12

13.   5 סוני פלייסטשן

14.   10 סוויטבוקסים